ഇന്ത്യൻ പൗരനു പ്രൈവസി വേണോ, അതോ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിനു പൗരന്റെ സർവ്വ ഡേറ്റക്ക് മീതേയും അധിക്കാരം വേണോ എന്ന് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കും.

Leave a Reply