നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ മലയാള സിനിമകൾ വന്നു തുടങ്ങി.

പ്രീയപ്പെട്ട രാജീവ് രവി, ആ ‘ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ്’ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമോ?

Leave a Reply