ദിലീപിന്റെ കേസിൽ നടൻ സിദ്ദിഖിന്റെ വാദത്തെ ലോജിക്കായി കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ അതേ സൈസിൽ ഉള്ള ആളെ തല്ലി കൊന്ന് കത്തിച്ച് ഇൻഷ്വറൻസ് തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടാലും, എന്നെ കല്ലെറിയുന്നതിനു മുന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പിടിച്ച് കൊണ്ട് വന്ന് കല്ലെറിയൂ, അവിടെ ഇല്ലാത്ത കല്ലെങ്ങനെ അതിനു ശേഷം വന്ന എന്നേ ആക്രമിക്കുന്നു!

Leave a Reply