ഫിലിം എക്സിബിറ്റേർസ് ഫെഡറേഷനും അതിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ ലിബേർട്ടി ബഷീറിനും പണികൊടുത്തുകൊണ്ട് ദിലീപ് തുടങ്ങിയ പാരലൽ എക്സിബിറ്റേർസ് സംഖ്യത്തിനു ‘Film Exhibitors United Organisation of Kerala’ അഥവാ, FEUOK എന്നാണ് പേരിട്ടത്. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് What the FEUOK! ആയി.

Leave a Reply