എന്തൊക്കെ‌ പറഞ്ഞാലും‌ അമ്മ പിളരില്ലെന്ന് മുകേഷും അമ്മക്ക് രണ്ടുപേരും സ്വന്തം‌ കുട്ടിയെപോലെയാണെന്ന് ഗണേഷും ഇന്ന് ഒന്നൂടി പറയുമോ? കുക്കൂ പരമേശ്വരനു പിന്നിൽ നടന്ന് വിസിലും അടിക്കാം.. പറയോ?

Leave a Reply