പഴയ ഭാര്യയുടെ ഗോളായും പുതിയ ഭാര്യയുടെ ജാതകദോഷമായും ഒക്കെ‌ കാണുന്നത് കൂതറത്തരമാണ്‌. തെറ്റ് ചെയ്തവനെ കല്ലെറിയാതെ (എറിയണം എന്ന് മസ്റ്റല്ലാ) ആ കല്ലെടുത്ത് കവടി നിരത്തല്ലേ ജോതിഷപണ്ഡിതന്മാരേ!

Leave a Reply