ബി‌ നിലവറ തുറന്നാൽ‌ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആവുമെന്ന് ചരിത്ര രേഖയുണ്ടത്രേ! “കണ്ണ് ചീഞ്ഞ് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടാൽ ഞെട്ടും സാർ” എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ദാസൻ-വിജയൻ സ്റ്റാറ്റർജി! ഒരോ പള്ളി-പട്ടിത്തീട്ടങ്ങൾ!

Leave a Reply