ശ്രീനിവാസൻ. സ്വന്തം തിരക്കഥയിലെ വിഡ്ഢിക്കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാളും വലിയ വിഡ്ഢിത്തരം പറയുന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത്.

Leave a Reply