മൊബൈൽ താഴെ വീണു. ടാമ്പർ ഗ്ലാസ് സേഫാണ്. സ്ക്രീൻ തവിടുപൊടി. ഭും!

Leave a Reply