ബുദ്ധിജീവികളും സർവ്വോപരി ചളിയന്മാരുമായവർക്ക് കാർഡുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സലീം കുമാറല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ!


ബുദ്ധിജീവികളും സർവ്വോപരി ചളിയന്മാരുമായവർക്ക് കാർഡുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സലീം കുമാറല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ!

Leave a Reply