ഒടിയന്റെ പോസ്റ്ററിലെ മോഹൻലാലിന്റെ ശരീരം കണ്ടാൽ കാവ്യത്തലൈവനിലെ പൃത്വിരാജിനെ പോലെയുണ്ട്. അതെ കൈ, മസിൽ. ഇനി ഇതാവുമോ ഡബിൾ റോൾ?

Leave a Reply