ചോദിക്കാതെ ഫേസ്ബുക്ക്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടി ജിഎസ്ടി വാങ്ങണം!

Leave a Reply