ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാണെന്ന് സാർ നായ്ഡു. ഭരണഘടന, അല്ലേ വേണ്ട അതിന്റെ വിക്കി പേജെങ്കിലും നോക്കിക്കൂടേ തമ്പ്രാ!

Leave a Reply