യുവമോർച്ച നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളനോട്ടടിയെന്ന് ‘കൂതറ മാധ്യമങ്ങൾ’ എഴുതിയപ്പോൾ പേന പടവാളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കായി നിനക്കായി സംഘിക്കായി പോർട്ടൽ “യുവമോർച്ച നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കിടന്ന് കൂടിയ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളനോട്ടടി” എന്നെഴുതി മാതൃകയായി.

Leave a Reply