സുരേന്ദ്രൻജി വീണ്ടും കസറി – അബ്ദുൾ കലാമിനെ ‘ദേശീയ മുസ്ലീം’ എന്ന്! എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി പോഴത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്റെ ദേശീയ ഹിന്ദു ചേട്ടാ!

Leave a Reply