മുട്ട് വേദനയെ തുടർന്ന് എന്റെ ലോവർ ബർത്ത് സീറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ സ്ത്രീ പോവുന്ന പോക്കിൽ എന്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയി! :'(

Leave a Reply