വർണ്ണ – ലിംഗ – ജാതി വിവേചനം ഒരു ദുരന്തമാണ് ബ്രൊ. അത് ട്രോളല്ല, ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ രൂപത്തിൽ ആണെങ്കിലും.

Leave a Reply