കെട്ടുവള്ളം പർഷ്യൻ ഡിസൈൻ ആണ്. അതിലെ കയർ ചൈനീസ് ആണ്. അരുതേ.. കെട്ടുവള്ളത്തിന്റെ മിനേച്ചർ‌ മോഡിക്ക് കൊടുക്കരുതേ… അത് നമ്മടെ റപ്രസന്റേഷൻ അല്ല. #അമർനാഥിനൊപ്പം

Leave a Reply