“കണ്ണിൽ കണ്ട ബൗദ്ധന്മാർ തൊട്ട വിരലടയാള മിഷ്യനിൽ തൊട്ട് നോം ആണെന്ന് തെളിക്കേണ്ടി വരുന്ന‌ അവസ്ഥയായല്ലോ ഈ ആർഷ ഭാരത ആധാർ.‌‌ സുകൃതക്ഷയം. കലികാലം” #ഉണരൂസവർണ്ണാഉണരൂ..

Leave a Reply