തള്ളണം. കൊച്ചി മെട്രോ ലോകത്തെ ആദ്യ മെട്രൊ ആണെന്ന രീതിയിൽ തള്ളണം. കല്ലൂർ ടൈംസ് സ്ക്വയർ ആവണം. തള്ളി തള്ളി സ്കൂപ്പ് വൂപ്പിൽ എത്തിക്കണം. എല്ലാ നോർത്തിന്ത്യക്കാരും കാണണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മടെ മെട്രോന്റെ പടം ഗുജറാത്തിലെ ലോക്കൽ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഏമാന്മാർ ഇറക്കും.

Leave a Reply