“എന്നെങ്കിലും‌ മരിക്കൂലോ.. എല്ലാ‌ വോട്ടർമാരും.” #ഒടുക്കത്തെന്യായീകരണം

Leave a Reply