തിരിച്ചെത്തി’യൊ’ വത്സാ,
നാം കൊതിച്ചീടുമീ സൽസാ! 😋

Leave a Reply