മദ്യമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ വെറുതെ പൊട്ടുന്ന ഓരോ ഷോഡയിലെ കുമിളക്കും,
ഓരോ ഐസ് ക്യൂബിനും ശാപമോക്ഷം നൽകാനായി അവതരിക്കുന്നത് കരിങ്ങോഴക്കൽ മാണി മാണി ആയിരിക്കും എന്ന് നോസ്റ്റർഡാമസ് വരെ പ്രവചിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും! 🙁

Leave a Reply