അഞ്ച് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ജയിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ ഇടക്കിടക്ക് ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതാണെന്ന് ആരോ ആരെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. #പതിനേഴാംഹർത്താൽ

Leave a Reply