ടൈംസ് നൗ കേരളത്ത ‘പാകിസ്ഥാൻ’ എന്ന്! അത് കേട്ട് വ്രണം പൊട്ടിയൊലിക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ തലയിൽ ചാണമകല്ലേ!

ഇങ്ങള് അടിച്ച് പൊളിക്ക് ബ്രോ! ഞങ്ങക്കുണ്ടമ്പൊരിയാ!!

Leave a Reply