ആട് ഭീകരജീവിയാണ്.
പശു ദേശീയജീവിയും. :-/

Leave a Reply