വിശന്നിരിപ്പായിരുന്നു. പത്രം വായിച്ചതും‌ വയർ നിറഞ്ഞു.

വീരേന്ദ്രകുമാരനു സ്തുതിയായിരിക്കട്ടേ!

Leave a Reply