കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നെസ്റ്റ്‌ലെക്ക് ചെയ്യൻ പറ്റിയ ഒരു കാമ്പേൻ ഉണ്ട് – “രണ്ട് മഞ്ചിനൊപ്പം ഒരു സർജ്ജിക്കൽ കത്തി ഫ്രീ”!

Leave a Reply