‘സാധനം’ ആരേയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ മുറിച്ച് മാറ്റിയതല്ല ; ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ സ്വയം ‘വെട്ടിക്കളഞ്ഞതാണെന്ന്’ സ്വാമി! ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പോഴത്തരം നാളെ കത്തുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ആ പേട്ട തല കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യങ്ങളിലെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്വാമിയുടെ ‘അനാവശ്യ സാധന നിർമ്മാർജ്ജന യാഗം’ ലോകത്തെ അറിയിച്ച ഈസ്റ്റ്കോസ്റ്റിനു അഭിവാദ്യങ്ങൾ!

Leave a Reply