ഫ്ലിപ്പ് കാർട്ട് + സ്നാപ് ഡീൽ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആമസോൺ, അല്ലേ അലിബാബ.

Leave a Reply