കിടു സംഭവം. അതിലും കിടിലൻ എഴുത്ത്. ഇത് വാർത്തക്ക് പകരം ഫിക്ഷനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് വരെ കൊടുത്തേനേ!

Leave a Reply