ആനയെക്കാളും കഷ്ടമാണ് ആന പ്രേമികൾ. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തതിനു ഇടയും.

Leave a Reply