“ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയേയും രാജ്യത്തേയും നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നത് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിത്രം ഉണ്ടാക്കും” എന്ന ചോദ്യത്തിനു ശേഷം അതേ തിയറ്റർ ബഹുമാനപുരസരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു “നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽമീഡിയയും ചാറ്റുകളും നാളെ മുതൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രാജ്യദ്രോഹ മതനിന്ദ പോസ്റ്റുകൾ അറസ്റ്റിൽ കലാശിച്ചേക്കാം, ജാഗ്രതൈ”

Leave a Reply