“എന്റെ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റിനെക്കാൾ വലുതാണ് ബാഹുബലിയുടെ കേരളാ‌‌ മാർക്കെറ്റിങ്ങ് ബഡ്ജറ്റ്. അത്തരം വലിയ റിലീസിനെ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനാണ്?” – രഞ്ജൻ പ്രമോദ്

Leave a Reply