ഒപിഎസ്-ചിന്നമ്മ ചർച്ചയിൽ മീഡിയേറ്റർ വേണമെങ്കിൽ പറയണം, ഇതേ ചിഹ്നവുമായി വളർന്നും പിളർന്നും നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു സാർ പാലായിലുണ്ട്!

Leave a Reply