ജോസേട്ടന്റെ പൂരം പൊട്ടിയെങ്കിൽ എന്താ, ദിലീപേട്ടന്റെ അഭിമുഖം കലക്കി. എന്തൊരു പർഫോർമെൻസ്! അടുത്ത അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ സിബി-ഉക്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവാർഡുറപ്പാ!

Leave a Reply