ഇവർ സത്യത്തിൽ ട്രോളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പേജാണോ അതൊ ട്രോൾ ചെയ്യാനായി വേദി ഒരുക്കുന്ന പേജാണോ?

ഫീലിങ്ങ് – സിയാച്ചിലെ മഞ്ഞുമല!

Leave a Reply