പ്രീയദർശനു കോമഡി പഴയപോലെ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് അക്ഷയ് കുമാറിനു മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ്!

Leave a Reply