എസ്എഫ്ഐ-സിപിഎം രക്തസാക്ഷികളുടെ ഔദ്യോഗിക ലീസ്റ്റിൽ കയറാൻ ആധാർകാർഡ് വേണോ? (എന്റെ ജേയ്ക്കേ, നിനക്കൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മറ്റേ സഖാവ് കവിതയും മെക്സിക്കൻ അപാരതയും മാത്രമാണ്.)

Leave a Reply