“കീചെയിൻ ദുരന്തപാരത” ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടു. ചോര തിളച്ച് മറിഞ്ഞു. എണീറ്റ് നിന്ന് അഞ്ച് ഇങ്കുലാബ് വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ആശ്വാസമുണ്ട്.

Leave a Reply