പുച്ഛിച്ച് തെറിവിളിച്ച് പീറത്തരം പറഞ്ഞ് ലൈവ് “വിഷ”വിചാരണ! നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി വച്ച് ടിആർപി ഉണ്ടാക്കുന്ന മംഗളം ടിവി!

Leave a Reply