‘സംഘ’മായ് ചെന്ന് പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ‘സൗജന്യ പെട്രോൾ’ നിറക്കാൻ പ്രധാന മന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് കള്ളപ്പണക്കാരനെതിരെയുള്ള ഗംഭീര നീക്കമായേനേ!

Leave a Reply