റൈറ്റോഫ് എന്ന വാക്കിനു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ്ങിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയി മറ്റൊരു അർത്ഥവും‌ ആവുന്നു. ഹരികൃഷ്ണൻസ് ക്ലൈമാക്സ്‌ പോലെ!

Leave a Reply