“എന്നാൽ എല്ലാവരേയും തിരിച്ച് നിർത്തി ഒരു തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തിയാലോ?”
– മീശമാധവൻ, 2002 #ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷൻ #മഷി

Leave a Reply