“1000-500 നോട്ടുകൾ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല” എന്നൊരു എ4 പോസ്റ്റർ പൊതുജനതാല്പര്യാർത്ഥം ഉണ്ടക്കിയാലോ – എഴുതി മെനക്കെടണ്ടല്ലോ!

Leave a Reply