ഇത് കൊതുകിനെ കൊല്ലാൻ വച്ച ഗുഡ് നൈറ്റ് മാത്രമാണ്. കൂറയെ കൊല്ലാനുള്ള ഹിറ്റല്ല! – അപ്പോഴാണ് എലി!

Leave a Reply