നാളെ മുതൽ 500, 1000 നോട്ടുകൾ വെറും പേപ്പറുകൾ – ബാങ്കിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ നോട്ടുകളായി വലിക്കാം! ശങ്കർ സിനിമ കാലാകാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദാ നടക്കുന്നു!

Leave a Reply