“കേൾക്കുന്നുണ്ടൊ നികേഷ്..ഹലോ, കേൾക്കാമോ?”

Leave a Reply