നോം എത്തി. എയർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് കാബ് കിട്ടാൻ പോലും ഹിന്ദി വേണം. മണവാളനു ധർമ്മേന്ദ്രയെ കിട്ടിയതൊക്കെ വെറും ഫിക്ഷനാ! ഇനി ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം!

Leave a Reply