മൂംബൈ നഗരീ മേം എനിക്കറിയുന്ന നിവാസിയാം ഹേ? ഞനങ്ങോട്ടു വരുന്നു ഹെ!

Leave a Reply